Boomonderzoek en boomadvies

Op basis van gedegen boomonderzoek en jarenlange ervaring voorzien onze boomspecialisten u van het juiste boomadvies. Het merendeel van onze boomtechnisch adviseurs zijn in het bezit van het European Tree Technician (ETT) certificaat wat u de garantie biedt zaken te doen met aantoonbare boomspecialisten. 

- Scroll naar beneden voor meer informatie -

Visie en boombeleid

Het boombeleid dient uitgewerkt te worden in een boombeheerplan met snoeimaatregelen en frequenties. Planmatig boomonderhoud wordt op deze manier één van de meest duurzame bijdragen aan de levensduur van een laanboom. De financiële consequenties van planmatig boomonderhoud zijn verhoudingsgewijs laag. Zeker als je deze kosten afzet tegen de kosten die gemoeid zijn met uitval van bomen. Planmatig en doelgericht boomonderhoud, vastgelegd in een praktisch uitvoerbaar boombeheerplan, biedt garantie voor veilige en functionele stadsbomen!

Wilt u meer informatie over visie en boombeleid? Neem vrijblijvend contact op met een vestiging bij u in de buurt.

Boominventarisatie en boomveiligheid

Een betrouwbare inventarisatie is de basis voor goed boombeheer en de uitvoering van een boomveiligheidscontrole (BVC). Bij de BVC worden bomen beoordeeld op uiterlijke kenmerken die op een mogelijk defect duiden. Een boomveiligheidsonderzoek is veelal een vervolg op een visuele boomveiligheidscontrole. Een geconstateerd gebrek, waarvan de omvang niet kon worden vastgesteld, wordt nader onderzocht met behulp van speciale onderzoeksapparatuur. Ervaring en vakkennis zijn bepalend voor een juiste interpretatie van de meetgegevens. Bij het nader onderzoek onderscheiden we een tweetal zaken: breukgevoeligheid van de stam en takken, en de stabiliteit (windworpgevoeligheid) van bomen. Deze aspecten kunnen onderzocht worden met een breukvastheidsonderzoek of een stabiliteitsonderzoek.

Wilt u meer informatie over boomveiligheid? Neem vrijblijvend contact op met een vestiging bij u in de buurt.

i-Tree Canopy

i-Tree Canopy

I-Tree Canopy is ontwikkeld om het bedekkingspercentage boomkronen in een bepaald gebied te berekenen. De berekening vindt plaats door middel van een aselecte steekproef waarbij luchtfoto’s (Google Maps) worden geïnterpreteerd. Het resultaat is de actuele bedekkingsgraad van de boomkronen in een bepaald gebied. Tevens wordt aan de hand van de berekening duidelijk hoeveel procent potentieel beplantbare locaties er binnen het gebied aanwezig zijn. Indien gewenst kan een gebied worden onderverdeeld in sub gebieden, zoals bijvoorbeeld wijken of stadsdelen.

Pius Floris Boomverzorging vertaald de uitkomsten van het i-Tree Canopy onderzoek naar een eenvoudige rapportage die door de opdrachtgever gebruikt kan worden in de informatievoorziening richting burgers, politiek, beleidmakers en andere belanghebbenden. 

Begeleiding en toezicht

Bij projecten waarbij in de omgeving van bomen gewerkt wordt is de kans op beschadiging van bomen of hun groeiplaats groot. Ondanks de getroffen boombeschermingsmaatregelen kan schade niet uitgesloten worden. Wanneer u als opdrachtgever schade aan uw bomen wil voorkomen is het inzetten van een deskundig toezichthouder wenselijk. Deze bomenwacht is er primair voor de bomen maar denkt in alle redelijkheid mee over in boomtechnisch opzicht verantwoorde alternatieven bij de uitvoering van het werk. 

Wilt u meer informatie over begeleiding en toezicht? Neem vrijblijvend contact op met een vestiging bij u in de buurt. 

Bomen Effect Analyse

In ons dichtbevolkte land is ruimte een schaars goed. Wonen, werken, natuur en recreatie eisen allemaal hun ruimte op. Veelal gaat dit goed samen, maar even zo vaak botsen ze met elkaar. De boom moet zo goed mogelijk duurzaam ingepast worden in het netwerk van  bovengrondse en ondergrondse infrastructuur. Bij (her-)inrichting van de openbare ruimte dienen bomen nadrukkelijk in de planvorming betrokken te worden. Een instrument dat ingezet wordt om bomen beter in beeld te brengen bij bouw of aanleg is de Bomen Effect Analyse (BEA). Aan de hand van de BEA wordt beoordeeld of de voorgenomen plannen uitgevoerd kunnen worden met duurzame instandhouding van de betrokken bomen.

Wilt u meer informatie over de uitvoering van een Bomen Effect Analyse? Neem vrijblijvend contact op met een vestiging bij u in de buurt.

Flora- en faunaonderzoek

Bij activiteiten die nadeligen effecten kunnen hebben op inheemse planten en dieren moet rekening worden gehouden met de Wet Natuurbescherming. Deze wet heeft invloed op alle activiteiten die een negatief effect hebben op de instandhouding van inheemse planten en dieren en hun vaste rust en verblijfplaatsen. De wet geldt voor zowel overheden, bedrijven als particulieren. Om overtredingen te voorkomen is het belangrijk om aantoonbaar zorgvuldig te handelen. Dit betekent werkzaamheden afstemmen op vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde flora en fauna. Pius Floris Boomverzorging houdt bij de uitvoering van werkzaamheden rekening met de Wet Natuurbescherming. Daarnaast kunnen wij voor u een onderzoek uitvoeren in het kader van Wet Natuurbescherming.

Wilt u meer informatie over Flora- en faunaonderzoek? Neem vrijblijvend contact op met een vestiging bij u in de buurt.

Groeiplaatsonderzoek

Het uitvoeren van een groeiplaatsonderzoek kan om verschillende redenen nodig zijn. Voorafgaande aan het planten van nieuwe bomen, bij groeiproblemen, een voorgenomen boomverplanting en bij de uitvoering van een Bomen Effect Analyses is het essentieel om inzicht in het bewortelingspatroon en de bodemomstandigheden te hebben. Binnen het groeiplaatsonderzoek wordt het ondergrondse groeimilieu van de boomwortels onderzocht. Hierbij wordt een analyse uitgevoerd van bodemstructuur, vochthuishouding, bodemzuurstofgehalte, de aanwezigheid van voedingselementen, organisch stofgehalte en de biologische activiteit.

Wilt u meer informatie over groeiplaatsonderzoek? Neem vrijblijvend contact op met een vestiging bij u in de buurt. 

Verplantbaarheid

Het verplaatsen van bomen is niet eenvoudig en vraagt om de nodige expertise. Tal van afwegingen bepalen het uiteindelijke verplantingsadvies. Krijgen de bomen genoeg ruimte? Hoe is het met de bodemgesteldheid? Hoe staat het met de wortelkluit? Met alle onderzoekstechnieken en onze specialistische kennis en ervaring komen we samen met de opdrachtgever altijd tot een helder verplantingsadvies. Voor het verplanten beschikken we uiteraard over alle technieken om de meest complexe opdracht uit te voeren. Het resultaat: bomen verplanten die op hun nieuwe locatie floreren en voor vele decennia een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de omgeving. Wij kunnen bogen op ruim 25 jaar ervaring met het verplanten van kleine tot zéér grote bomen.

Wilt u meer informatie over de verplantbaarheid van bomen? Neem vrijblijvend contact op met een vestiging bij u in de buurt. 

Boomtaxatie

Dat bomen waardevol zijn voor de kwaliteit van de leefomgeving en mensen er veel waarde hechten, hoeven wij u niet te vertellen. Maar wist u dat uw bomen geld waard zijn? Wanneer er schade toegebracht wordt aan uw bomen kunt u deze via ons verhalen op de veroorzaker. Onze erkende NVTB taxateurs stellen, vervolgens het rekenmodel van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen, een waardebepaling van uw boom vast op basis van: de kosten om de betrokken boom op diezelfde locatie te vervangen en eventuele verhoogde beheerskosten. Er wordt dus niet alleen gekeken naar de kosten voor een nieuwe boom, maar ook naar de kosten om deze te onderhouden totdat deze in vergelijkbare mate de functie vervult van de beschadigde boom. Met een boomtaxatie heeft u een exacte waardebepaling van uw bomen en ontstaat er geen budgettekort. Het schadebedrag is vervolgens te verhalen op de veroorzaker. Bescherm zowel uw bomen als uw budget!

Wilt u meer informatie over de uitvoering van een boomtaxatie? Neem vrijblijvend contact op met een vestiging bij u in de buurt.

Projecten

instagram