Natuur & Ecologie

Pius Floris Boomverzorging heeft verschillende ecologen in dienst die u kunnen ondersteunen bij uw ecologische vraagstukken.

- Scroll naar beneden voor meer informatie -

Ecologische Quick Scan

Ecologische Quick Scan

Korte potentie inschatting van de aanwezigheid van wettelijk beschermde dieren en planten. Hierbij wordt een inschatting gemaakt van de negatieve effecten van de ontwikkeling op beschermde natuurwaarde (gebieden houtopstanden en beschermde soorten).

Soortgericht onderzoek

Nader onderzoek om de aan of afwezigheid van beschermde diersoorten vast te stellen. Hierbij wordt een advies gegeven de risico’s ten aanzien van de wet natuurbescherming en het aanvragen van ontheffing of werken onder een gedragscode. Denk hierbij aan onderzoek naar vleermuizen, marters en roofvogels.

Soortgericht onderzoek
Activiteitenplan

Activiteitenplan

Hierin worden de mitigerende/compenserende maatregelen uitgewerkt, dit plan dient als basis voor een ontheffing.

Ecologische werkbegeleiding en werkprotocollen

Hierbij worden werkzaamheden begeleid door een ecoloog om schade aan wettelijk beschermde natuurwaarde te voorkomen en de zorgplicht te borgen. In een ecologisch werkprotocol wordt beschreven hoe de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd om schade aan wettelijk beschermde natuurwaarde te voorkomen en hoe de zorgplicht geborgd moet worden.

Ecologische werkbegeleiding en werkprotocollen
Stikstofdepositie analyses

Stikstofdepositie analyses

Wanneer bij een ontwikkeling negatieve effecten op beschermde natuurgebieden (natura 2000) als gevolg van stikstof niet kan worden uitgesloten, voorzien wij een berekening waarbij het effect inzichtelijk wordt gemaakt.

instagram